085 - 060 1012 hallo@vanedens.nl

Disclaimer

Lees deze gebruiksvoorwaarden (hierna: ‘Voorwaarden’) zorgvuldig door alvorens de website van Van Edens Makelaardij & Vastgoedbeheer te gebruiken. Door de Van Edens Makelaardij & Vastgoedbeheer website te gebruiken, geeft u aan kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de Voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met een of meerdere Voorwaarden, dient u geen gebruik te maken van de Van der Van Edens Makelaardij & Vastgoedbeheer website.

Algemeen
Deze website is samengesteld door Van Edens Makelaardij & Vastgoedbeheer.

Toegestane gebruik
U dient zich als gebruiker van de Van Edens Makelaardij & Vastgoedbeheer website in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht. Het is u onder meer niet toegestaan om de (inhoud van de) website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden. Meer in het bijzonder zijn de volgende handelingen en/of gedragingen niet toegestaan: (a) inbreuk plegen op of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van Van Edens Makelaardij & Vastgoedbeheer en/of derden; (b) het doen van afbreukmakende, onrechtmatige of misleidende mededelingen; (c) het verspreiden van wettelijk verboden materiaal; (d) ontwijken of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de website. Het is u slechts toegestaan om één kopie van het op de website ter beschikking gestelde materiaal te downloaden voor eigen, niet-commercieel gebruik. Het is u niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Edens Makelaardij & Vastgoedbeheer, het beschikbaar gestelde materiaal anderszins te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te “reverse engineeren”, te decompileren of op andere wijze te gebruiken en / of te exploiteren. Het is u slechts toegestaan om een hyperlink aan te brengen, indien Van Edens Makelaardij & Vastgoedbeheer daartoe voorafgaand haar schriftelijke toestemming heeft verleend. Verzoeken tot het aanbrengen van een hyperlink, kunt u richten aan privacy@vanedens.nl

Ingeval u zich niet houdt aan voornoemd toegestane gebruik, behoudt Van Edens Makelaardij & Vastgoedbeheer zich het recht voor om de uit dit niet-toegestane gebruik voortvloeiende schade op u te verhalen.

Rechten van intellectuele eigendom
Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de website berusten uitsluitend bij Van Edens Makelaardij & Vastgoedbeheer en/of haar leveranciers. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom in Nederland of elders, die in verband staan met de website en Van Edens Makelaardij & Vastgoedbeheer in het algemeen, waaronder tevens begrepen knowhow en handelsgeheimen. Het is u niet toegestaan de op het materiaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen of te verwijderen, noch om het desbetreffend materiaal of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch om op enigerlei wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van Van Edens Makelaardij & Vastgoedbeheer.

Ingeval van een inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom van Van Edens Makelaardij & Vastgoedbeheer, behoudt Van Edens Makelaardij & Vastgoedbeheer zich het recht voor om de hierdoor door haar geleden schade op u te verhalen.

Aansprakelijkheid en vrijwaring
Van Edens Makelaardij & Vastgoedbeheer is niet aansprakelijk voor de inhoud van de website, noch van websites die op enigerlei wijze met de website van Van Edens Makelaardij & Vastgoedbeheer zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van hyper(text)link(s) of metatag(s). Van Edens Makelaardij & Vastgoedbeheer is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op de website beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies. Van Edens Makelaardij & Vastgoedbeheer is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via de website van Van Edens Makelaardij & Vastgoedbeheer worden aangeboden.

Van Edens Makelaardij & Vastgoedbeheer is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Van Edens Makelaardij & Vastgoedbeheer.

Van Edens Makelaardij & Vastgoedbeheer garandeert niet dat de op de website aangeboden informatie en materiaal up to date, compleet en/of accuraat is. Van Edens Makelaardij & Vastgoedbeheer garandeert ook niet dat de op de website aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. Van Edens Makelaardij & Vastgoedbeheer garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in de website hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden raden wij u dan ook aan contact op te nemen met Van Edens Makelaardij & Vastgoedbeheer. Van Edens Makelaardij & Vastgoedbeheer is niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan Van Edens Makelaardij & Vastgoedbeheer.

U vrijwaart Van Edens Makelaardij & Vastgoedbeheer voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de Voorwaarden, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website.