085 - 060 1012 hallo@vanedens.nl

Privacy statement

Van Edens Makelaardij & Vastgoedbeheer verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Van Edens Makelaardij & Vastgoedbeheer. Uw persoonsgegevens worden NOOIT verkocht.

Privacywetgeving (GDPR / AVG)
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze nieuwe privacywet, internationaal de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd, geldt in de hele Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens.

Privacy statement en privacybeleid
Wij gebruiken bepaalde woorden in dit privacy statement. Hieronder leest u wat wij met een aantal van deze woorden bedoelen:

Persoonsgegevens: gegevens die direct of indirect iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam en adres, maar ook uw inkomen.
Verwerken: alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, maar ook het opslaan, gebruiken en verwijderen van uw gegevens uit onze administratie.

1. Van wie verwerkt Van Edens Makelaardij & Vastgoedbeheer persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn dus bijvoorbeeld persoonsgegevens van:

klanten en hun vertegenwoordigers;
mensen die interesse tonen in onze producten en diensten;
mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad;
medewerkers van Van Edens Makelaardij & Vastgoedbeheer.

Let op: als uw bedrijf of organisatie persoonsgegevens van medewerkers aan ons doorgeeft, bent u verplicht om uw medewerkers hierover te informeren. U kunt dit privacy statement aan hen geven. Uw medewerkers kunnen dan zien hoe wij met hun persoonsgegevens omgaan.

Om uw en onze belangen te beschermen kunnen wij persoonsgegevens verwerken van derden. Dit doen wij bijvoorbeeld in het kader van fraudebestrijding.

2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
Van Edens Makelaardij & Vastgoedbeheer is verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

3. Waarvoor verwerkt Van Edens Makelaardij & Vastgoedbeheer persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a. Om een relatie met u te kunnen aangaan
Als u klant bij ons wilt worden of wanneer u een nieuw product of een nieuwe dienst wilt afnemen, hebben wij persoonsgegevens nodig. Zo moeten wij bijvoorbeeld een onderzoek doen om te beoordelen of wij u als huurder kunnen accepteren, of dat wij uw woning mogen verkopen. Hiervoor kunnen wij ook gegevens van u gebruiken die wij van anderen krijgen. Bijvoorbeeld van het Bureau Krediet Registratie (BKR). De gegevens die wij van u ontvangen en over u hebben vastgelegd kunnen wij ook gebruiken om analyses te maken om te beoordelen of u in aanmerking komt voor een bepaald product. Ook mogen wij bij het aangaan van een relatie een kopie van uw identiteitsbewijs maken.

b. Om de relatie met u te onderhouden en opdrachten uit te voeren
Als u klant bij ons bent, willen wij u goed van dienst zijn. Hiervoor verwerken wij persoonsgegevens. Wij gebruiken uw naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met u te onderhouden.

c. Om uw en onze belangen te beschermen
Om uw en onze belangen en die van onze sector te beschermen kunnen wij persoonsgegevens verwerken. Bijvoorbeeld om fraude tegen te gaan of te onderzoeken. Voor dit doel kunnen wij de incidentenregisters en waarschuwingssystemen van de sector raadplegen en hier persoonsgegevens in vastleggen. Ook kunnen wij voor dit doel openbare bronnen raadplegen zoals openbare registers, kranten en het internet. Wij kunnen – ter bestrijding van cybercrime zoals botnets – gegevens van u doorgeven aan derde partijen die zich bezig houden met de bestrijding van cybercrime. Wij doen dat alleen als wij met deze partijen afspraken hebben gemaakt over het zorgvuldige gebruik van uw gegevens.

d. Voor de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten
Om u goed van dienst te blijven zijn, werken wij voortdurend aan de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten. In sommige gevallen verwerken wij hiervoor persoonsgegevens. Bijvoorbeeld als u een vraag stelt over een product.

e. Voor promotie- en marketingdoeleinden
Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken voor promotie- of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om u te informeren over een nieuw product dat mogelijk interessant voor u is. Of om beter op uw wensen te kunnen inspelen. Wilt u niet benaderd worden voor commerciële doeleinden? Dan kunt u dit aangeven. Wij kunnen de gegevens die wij van u hebben vastgelegd ook gebruiken om analyses uit te voeren. Met behulp van deze analyses kunnen wij de dienstverlening aan u verbeteren.

f. Om overeenkomsten met leveranciers en zakelijke klanten aan te gaan en uit te voeren
Als u voor uw werk contact heeft met Van Edens Makelaardij & Vastgoedbeheer kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken. Bijvoorbeeld om vast te kunnen stellen of u uw bedrijf mag vertegenwoordigen.

g. Om wettelijke verplichtingen na te komen
Wij moeten op basis van bepaalde wet- en regelgeving gegevens over u verzamelen. Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) moeten wij bijvoorbeeld een (nader) onderzoek instellen wanneer er sprake zou kunnen zijn van een ongebruikelijke transactie. Ook moeten wij op basis van de WWFT vaststellen wie de uiteindelijke eigenaar van een bedrijf is waar wij een relatie mee hebben. Wet- en regelgeving kan ons er ook toe verplichten om (geanalyseerde) gegevens over u aan een overheidsinstelling, een belastingautoriteit of aan een toezichthouder binnen of buiten Nederland door te geven. Bijvoorbeeld aan de Autoriteit Financiële Markten. Omdat wij moeten voldoen aan wettelijke verplichtingen en verdragen, moeten wij soms gegevens van u verstrekken aan de Nederlandse belastingautoriteit.

h. Voor onze bedrijfsvoering
Als dienstverlener vinden wij het belangrijk en is het noodzakelijk dat wij een goed overzicht hebben van onze klantrelaties. Daar hoort ook bij dat wij weten of u samenwerkt met andere partijen die een risico kunnen opleveren. Om dit overzicht te krijgen en vervolgens maatregelen te kunnen nemen, verwerken wij persoonsgegevens.

i. Voor archiefdoeleinden
Wij verzamelen niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk in het kader van de bovengenoemde doeleinden. Als wij de gegevens niet bewaren voor die doeleinden kunnen wij de gegevens toch nog bewaren voor archiefdoeleinden. Dat wil zeggen dat de gegevens alleen nog maar bij juridische procedures of voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt.

4. Verwerkt Van Edens Makelaardij & Vastgoedbeheer ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens. Bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met uw toestemming of als u ons dat vraagt. Vraagt u ons om bijzondere persoonsgegevens over u vast te leggen of maakt u deze gegevens zelf openbaar? Dan verwerken wij deze gegevens alleen als dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening.

5. Hoe gaat Van Edens Makelaardij & Vastgoedbeheer met mijn persoonsgegevens om?
Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Binnen Van Edens Makelaardij & Vastgoedbeheer kunnen uw persoonsgegevens alleen worden gebruikt door medewerkers die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Wij kunnen alleen derden inschakelen als dit past bij het doel waarvoor wij uw persoonsgegevens hebben verwerkt. Bijvoorbeeld voor promotie- en marketingdoeleinden. Daarnaast kan deze derde alleen onze opdracht krijgen als hij aantoonbaar passende beveiligingsmaatregelen heeft genomen en geheimhouding garandeert. Uw persoonsgegevens kunnen ook worden uitgewisseld met derden die wij inschakelen bij onze bedrijfsvoering of de uitvoering van onze diensten.

Uw persoonsgegevens kunnen zowel tijdens als na de verwerking voorwerp zijn van onderzoek door bevoegde nationale autoriteiten van de landen waar dergelijke gegevens zich vanwege het verwerkingsproces bevinden.

Uw persoonsgegevens kunnen ook worden verstrekt aan derden als wij daar een wettelijke verplichting toe hebben. Uw persoonsgegevens worden nooit verkocht of verhuurd.

6. Welke regels gelden voor Van Edens Makelaardij & Vastgoedbeheer bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens in Nederland is Van Edens Makelaardij & Vastgoedbeheer onder meer gebonden aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

7. Kan ik zien welke persoonsgegevens Van Edens Makelaardij & Vastgoedbeheer van mij verwerkt?
Ja, u kunt een overzicht opvragen van de persoonsgegevens die over u zijn verwerkt. Vindt u dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt of vindt u het niet nodig dat zij zijn verwerkt? Dan kunt u een verzoek tot wijziging, aanvulling of verwijdering indienen bij ons.

8. Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens kunt u altijd bij ons terecht.

9. Kan Van Edens Makelaardij & Vastgoedbeheer dit document wijzigen?
Ja, ons privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen. Als er nieuwe gegevensverwerkingen zijn, dan passen wij het privacy statement daarop aan. En als deze wijzigingen ook voor u van belang zijn, dan attenderen wij u daarop of maken wij de wijzigingen op een opvallende manier aan u kenbaar. De meest actuele versie van ons privacy statement kunt u steeds terugvinden op www.VanEdens.nl.

10. Hoe neem ik contact op met Van Edens Makelaardij & Vastgoedbeheer als ik vragen heb over de privacyverklaring?
Voor vragen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u een e-mail sturen naar privacy@vanedens.nl.